1 comments

[–] PMYA 1 points (+1|-0)

Tatrrrepôtetretrepiecôã-é-é-ô-hã-hén-Hén Ôi trégueregué-dôi detêro deguedô A tataro teguereguedaw Teguereguedêro dêdow Ô-Éhr-Ôhr-Êhr-Êhr-Áhr-Ó Hé Hã He How

Beautiful.